Witamy w Beta-Med

Przychodnia Beta-Med to najlepszy wybór usług opieki medycznej dla całej rodziny.

Beta-Med oferuje ambulatoryjne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Nasza misja „Z nami zdrowiej” oddaje obowiązujące w firmie standardy, jak również przyświeca strategicznym planom. Szczególny nacisk kładziemy na dostępność i szeroką ofertą usług, komfort oraz bezpieczeństwo pacjentów, a także profilaktykę i promocję zdrowego stylu życia. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz aktualnymi informacjami związanymi z naszą przychodnią.

Obsługa pacjenta


Chory na pierwszym miejscu. Do Państwa dyspozycji jest pierwsza linia kontaktu na recepcji.

Nasz zespół


Tylko najlepszej klasy specjaliści są w stanie zagwarantować wysoki poziom obsługi.

Obszary specjzalizacji

Lekarze Specjaliści

Poradnik Pacjenta

Najczęściej zadawane pytania

W większości przypadków skierowanie ważne jest dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę wykonania badań diagnostycznych lub terapeutycznych – czyli tak długo jak pacjent cierpi na daną chorobę. Skierowanie zachowuje swoją ważność do czasu realizacji, czyli np. do momentu ustalenia terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

Jeśli pomiędzy wizytami u specjalistów minął czas 730 dni, wówczas lekarz może zażądać aktualnego skierowania do leczenia specjalistycznego.

Wyjątek stanowią :

  • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które jest ważne 18 miesięcy od dnia wystawienia
  • skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną, traci ważność jeśli nie będzie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia
  • skierowanie do lekarza poradni rehabilitacyjnej traci ważność po upływie 12 miesięcy od daty jego wystawienia
  • skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni.

Pacjentowi przyjętemu do szpitala powinny zostać zapewnione bezpłatnie leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia zdrowotnego.

Leki powinny zostać zapewnione również w razie konieczności zaopatrzenia pacjenta w leki niezbędne dla jego zdrowia, wynikające z leczenia schorzeń współistniejących, które pojawiają się w trakcie tej hospitalizacji. Nie można pozostawić pacjenta bez leczenia np. chorób przewlekłych na które cierpi, w trakcie jego pobytu w szpitalu. Pobyt pacjenta w szpitalu z przyczyny innej niż schorzenie będącym podstawą zażywania leków, nie może spowodować przerwania dotychczas prowadzonej terapii.

Podstawa prawna:
art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
Stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia (znak: NFZ/CF/DSOZ/2014/073/0246/W/09515/JSY).

Skierowanie na badania przed zaplanowaną operacją wystawia lekarz w szpitalu, w którym wykonana będzie operacja. Szpital jest odpowiedzialny za wykonanie pacjentom zakwalifikowanym do hospitalizacji koniecznych do podjęcia leczenia badań i konsultacji, szczególnie, gdy związane są one przeprowadzeniem planowej operacji.

Podstawa prawna:
§ 12 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Informację o czasie oczekiwania na realizację konkretnego świadczenia zdrowotnego w placówkach na terenie danego województwa, w danej miejscowości znajdziesz w serwisie Narodowego Funduszu Zdrowia pn. Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne pod adresem: http://kolejki.nfz.gov.pl.

W dostępnej w serwisie wyszukiwarce wpisz rodzaj placówki medycznej, świadczenie zdrowotne, które Cię interesuje oraz określ województwo i miejscowość. Sprawdź przy tym do jakiej kategorii medycznej zakwalifikował Cię lekarz, który wystawił skierowanie – czy znajduje się na nim adnotacja „przypadek pilny” czy „przypadek stabilny” – i zaznacz ją przy wyszukaniu.

Po uzupełnieniu tych informacji wskazane zostaną podmioty lecznicze, w których możesz skorzystać z określonego świadczenia oraz średni czas oczekiwania (dni) na jego realizację. W ten sposób uzyskasz informację, w której placówce medycznej możesz zrealizować świadczenie najszybciej.

Informacje o terminie realizacji poszczególnych świadczeń możesz uzyskać również dzwoniąc pod numer infolinii „kolejkowych” NFZ działających w każdym z oddziałów wojewódzkich Funduszu. Numery infolinii dla poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ (http://www.nfz.gov.pl/kontakt/infolinie-nfz/).

O zasadności wystawienia zwolnienia lekarskiego decyduje lekarz, który orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Przy orzekaniu lekarz powinien brać pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla oceny stanu zdrowia i upośledzenia funkcji organizmu powodujące czasową niezdolność do pracy ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i warunków pracy.

Zatem o tym, czy jest wskazanie do wystawienia orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy decyduje tylko lekarz, który udzielał świadczenia.

Jeżeli lekarz SOR widzi wskazania do wystawienia zwolnienia L4 i ma podpisaną odpowiednią umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – na podstawie której takie zaświadczenia może wystawić – powinien je wystawić. Nieuprawnione jest odsyłanie pacjentów SOR po zwolnienie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – tzw. lekarza rodzinnego.

Podstawa prawna:
art.42 pkt. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
§ 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim

Tak, aby wykonać badanie rezonansem magnetycznym możesz udać się do dowolnie wybranej przez siebie placówki, która ma podpisaną umowę z NFZ na realizację tego badania.

Informację o pracowniach diagnostycznych, w których możesz wykonać badanie oraz o czasie oczekiwania na jego realizację znajdziesz na portalu Narodowego Funduszu Zdrowia http://kolejki.nfz.gov.pl.

Pamiętaj jednak, że badanie rezonansem magnetycznym wykonywane jest na podstawie skierowania, które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – czyli lekarz specjalista poradni, która zawarła umowę z NFZ na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Jedno skierowanie możesz zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie.

Realizacja pierwszej wizyty u specjalisty odbywa się zawsze na podstawie skierowania, które stanowiło podstawę pierwszorazowej porady specjalistycznej. Dotyczy to wszystkich kolejnych porad specjalistycznych udzielonych pacjentowi z przyczyny wskazanej w skierowaniu, zarówno w danym roku kalendarzowym jak i w dalszym okresie. Aktualizacja skierowania do leczenia specjalistycznego jest konieczna w sytuacji, gdy pacjent nie podejmował leczenia w ciągu ostatnich 730 dni. Nowe skierowanie konieczne jest również wówczas, gdy przyczyna jego wystawienia jest inna niż w wskazana we wcześniejszym skierowaniu. Aktualizacja skierowania do leczenia w ramach poradni rehabilitacyjnej wymagana jest po upływie 12 miesięcy.

W sytuacji, gdy pacjent jest objęty leczeniem specjalistycznym, termin wizyty kontrolnej powinien zostać ustalony podczas bieżącej wizyty u lekarza. To lekarz powinien zapewnić ciągłość leczenia, a nie pracownicy rejestracji. Pacjenci leczeni w poradniach specjalistycznych w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia nie mogą być wpisywani na listy oczekujących na świadczenia zdrowotne. Traktowanie tych pacjentów na równi z pacjentami oczekującymi na pierwszą wizytę lekarską zapisanymi na liście kolejkowej jest działaniem niezgodnym z zasadami udzielania świadczeń zdrowotnych.

Na wizytę u lekarza pacjent ma prawo zapisać się dowolnie wybranego dnia, w godzinach pracy przychodni – zgodnie z § 9 i § 13.1. Świadczeniodawca zapewnia bieżącą rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz. U z 2015r., poz. 1400).


Pacjent w celu rejestracji do lekarza może: zgłosić się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej, a jeżeli placówka dysponuje odpowiednim oprogramowaniem, również drogą elektroniczną. Pracownik rejestracji natomiast ma obowiązek poinformowania o dacie i godzinie wizyty oraz w przypadku rejestracji pierwszorazowej poinformowania pacjenta o konieczności przekazania oryginalnego skierowania do placówki w ciągu 14 dni roboczych pod rygorem wykreślenia z listy oczekujących.

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie? Zapraszamy do kontaktu.

Wybór ofert do „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

  DOTYCZY :UMOWA NR UM.POZ2.U-17922.2022-00/4725/2023/710 o powierzenie Grantu na realizację  przedsięwzięcia Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ Na…

Czytaj całość

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia
Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie świadczenia lekarza POZ
Dofinansowanie projektu z UE: 99 589 028,57 zł

Grantobiorca: Beta-Med, Ząbki ul. Skorupki 71

Czytaj całość

Blog

Ostatnie aktualności i artykuły medyczne

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnimi aktualnościami oraz artykułami edukacyjnymi jakie zmieszczamy w sekcji Blog.