Informacja – RODO

Obowiązek informacyjny


Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)(Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.),

Uprzejmie informuję:

Administrator danych


Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka Beta Med Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach ul. ks.Skorupki 71, 05-091 Ząbki. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną:  na adres mailowy:  rodo@beta-med.pl
 • drogą telefoniczną: tel. 22 781 58 42
 • osobiście w przychodni

Cele przetwarzania


Świadczenie usług medycznych,   rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka.

Inspektor Ochrony Danych


Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych Beta Med Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach ul. ks.Skorupki 71, 05-091 Ząbki
 • przez e-mail: IOD@beta-med.pl

Podstawy prawne przetwarzania


Obowiązek prawny / udzielanie świadczenia zdrowotnego/ opieka medyczna / uzasadniony interes Administratora Danych

Odbiorcy danych


 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie

Źródła danych i uzyskiwane dane


Podmiot, który zawarł umowę opieki medycznej (dotyczy osób, dla których świadczone są usługi w ramach kontraktów grupowych), osoba fizyczna, której udzielamy świadczenia zdrowotnego i/lub zawarła umowę opieki medycznej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych


osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych,

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych
 • Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach powyżej).

Okres przechowywania danych osobowych


Dane, które przetwarzamy na podstawie Państwa deklaracji, umowy opieki medycznej w celu świadczenia usług medycznych będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę opieki medycznej, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.

Prawo wniesienia skargi do organu


Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek podania danych


Podanie danych osobowych było związane z warunkiem wykonania świadczenia zdrowotnego oraz wymogiem przepisów prawa.

Obszary specjzalizacji

Lekarze Specjaliści